ជនជាតិជប៉ុនដែលបានបង្កើតភូមិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (Morimoto Kikuo)

CopyStatusNotesActionsClassification ID
1AVAILABLE 046.Kik
2AVAILABLE 046.Kik

Titleជនជាតិជប៉ុនដែលបានបង្កើតភូមិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (Morimoto Kikuo)
Publication TypeBook
Year of Publication2014
AuthorsKikuo, M, ៉ូរីម៉ូតូគីកុអូ, ម
PublisherThe Daido Life Foundation
CityPhnom Penh City
Dewey ID046
Total votes: 0